• Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno cestou internetové objednávky na www.obleckypejsci.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pokud výrobce nebo prodejce tuto dobu neprodlouží s výjimkou zboží spotřební povahy. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

1. Základní podmínky reklamace

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2. Záruční doba

 • Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud výrobce nebo prodejce tuto dobu neprodlouží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

3. Uplatnění reklamace

 • Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci na adresu internetového obchodu obleckypejsci.cz: Jaroslava Nedomová, Rokycanova 279/18, Praha 3, PSČ 130 00. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
 • Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje.
 • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. Spolu se zaslanou věcí je důležité zaslat i fakturu nebo doklad o jejím zakoupení.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno.
 • Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!

4. Vyřízení reklamace

 • Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 • Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět na adresu kupujícího.

5. Odstranitelné vady

 • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 14 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
 • Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě.
 • Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstranitelné vady

 • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 14 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli).
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným výrobcem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

7. Odstoupení od smlouvy

 • Vrácení zboží:
 • - Nepoužité zboží může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí (toto se však nevztahuje na zboží šité na míru pejska - vlastní velikost). Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu prodávajícího.
 • - Kupující zašle zboží zpět nepoužité, nepoškozené, schopné dalšího prodeje.
 • - Před odesláním zboží vyplňte, prosím, reklamační formulář.
 • - Při vrácení zboží si může kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní složenkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. V případě vrácení platby poštovní složenkou bude vrácená částka snížena o poplatky vztahující se na tyto služby dle platného sazebníku České pošty. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede kupující ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Výměna zboží:
 • -Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.
 • -Pokud se zákazník rozhodne pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
 • - 1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky, nebo musí být zasláno do této lhůty písemné oznámení na naši emailovou adresu uvedenou v kontaktech a zboží musí být odesláno následující pracovní den od odeslání tohoto oznámení na Vaše náklady,
 • - 2. zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a schopné dalšího prodeje,
 • - 3. zásilka musí obsahovat originál faktury,
 • - 4. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato.
 • -Zboží je nutné zaslat na adresu Jaroslava Nedomová Rokycanova 279/18 Praha 3 13000,
 • -Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 5 pracovních dnů.
 • -Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat).
 • -Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu za cenu poštovného uvedeného v sekci Doprava.
 • -V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůžeme bohužel akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.

8. Zpracování osobních údajů

 • Informace o kupujících prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.